• Thống nhất cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7/2024
  • 16:21 06/12/2023
  • Thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.