Chủ trương mới - Chính sách mới

  • Thống nhất cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/7/2024
  • Thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.
  • Tiếp tục kiểm tra PCCC các chung cư, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng
  • 16:51 22/11/2023
  • Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới; để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng công tác PCCC và cứu hộ cứu nạn (CNCH), Thủ tướng chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.