Cải cách hành chính

 • Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
 • 17:17 14/07/2023
 • ​Thời gian qua, UBND huyện Phước Long đã tích cực đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.
 • Hướng đến xây dựng và phát triển chính quyền số
 • 17:22 06/12/2021
 • Ngay từ đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 46 về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu năm 2021.
 • Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số
 • 15:42 16/08/2021
 • ​Tháng 2/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. Trong 7 tháng của năm 2021, công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh đã có nhiều bước tiến bộ.
 • Công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm: Chuyển biến rõ nét ở nhiều lĩnh vực
 • 15:07 12/04/2021
 • ​Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong quý 1/2021 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Từ đó các sở, ban ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh.
 • Cải cách hành chính năm 2020: Nâng cao chất lượng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính
 • 16:27 03/01/2020
 • ​Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã”; gắn kết CCHC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, giản dị, gần gũi nhân dân… là mục tiêu năm 2020 tỉnh phấn đấu thực hiện trong lĩnh vực này.